"Onbeperkt mengen van FSC en PEFC?
Keurhout biedt optimale vrijheid en een praktische CoC"

 

 

 

 

SmartWood’s VLO en VLC toegelaten tot Keurhout-Legaal!

Met ingang van 25 januari 2010 heeft het  College van Deskundigen (CvD) van Keurhout de VLO en VLC Systemen van SmartWood/Rainforest Alliance (SW/RA) toegelaten tot het Keurhout-Legaal systeem. De Rainforest Alliance is een internationale non-profit milieubeschermingorganisatie welke haar klanten op het gebied van bosbouw het SmartWood programma aanbiedt. SW/RA is bekend als  Certificerende Instantie op het gebied van bosbouw. De organisatie past een gefaseerde benadering toe met betrekking tot certificering. SW/RA is geaccrediteerd door FSC voor certificering van duurzaam bosbeheer, handelsketen (CoC) controle en “controlled wood”. SW/RA is bovendien geassocieerd aan ISEAL (International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance) en volgt ISEAL procedures voor standaardontwikkeling en -herziening.

Door het onafhankelijk auditen, certificeren en de promotie van gecertificeerde producten streeft, SmartWood naar het verbeteren van bosbeheer door het geven van economische stimulansen aan bedrijven die verantwoord bosbeheer toepassen. Het programma omvat ook  een serie verificatie diensten, zoals die voor legaliteit verificatie: verificatie van legale herkomst (Verification of Legal Origin; VLO) en verificatie van volledige legaliteit (Verification of Legal Compliance; VLC).

Het VLO systeem is ontwikkeld om te verifiëren dat hout afkomstig is van een bron met gedocumenteerde legale kaprechten, volgens de wet- en regelgeving van de locale verantwoordelijke overheid, terwijl het bosbeheer en de oogst voldoen aan de belangrijkste wettelijke regels. Leveranciers van VLO hout moeten gedocumenteerde CoC systemen volgen en handhaven..Het VLO hout wordt gevolgd en geverifieerd door de hele handelsketen. Het VLO systeem werd operationeel in november 2007; tot nu toe bedraagt het geverifieerde areaal ongeveer 1,8 miljoen ha, verdeeld over 17 VLO certificaten in 3 landen (Maleisië, de Filippijnen en Indonesië). Nieuwe verificatie processen zijn in gang gezet in China, Paraguay en Brazilië.

Het VLC systeem gaat nog een stap verder: het controleert op alle van toepassing zijnde en relevante nationale wetten en regels en geratificeerde internationale overeenkomsten. VLC wordt toegepast om te beoordelen en te verifiëren dat producenten van hout en/of niet-hout bosproducten voldoen aan alle op het bosbeheer en de houtoogst van toepassing zijnde wettelijk voorgeschreven regels in het productieland en dat alle punten van de handelsketen adequate systemen hebben om de CoC te documenteren en te controleren. Tot nu toe zijn er nog geen VLC certificaten afgegeven, maar diverse bedrijven in verschillende landen zijn zich er actief op aan het voorbereiden.  

Beide systemen omvatten dus twee componenten: a) de bosbeheer component, welke een bepaald niveau van legaliteit van bosproducten verifieert en; b) de CoC component, welke de aanwezigheid en adequaatheid van een hout tracking systeem vanaf de bron tot het uiteindelijke product verifieert.

Tussen september 2008 en januari 2010 vond op verzoek van Keurhout deelnemers, een validatie studie plaats van de VLO en VLC systemen. De studie bestond uit het bestuderen van alle relevante documenten en het voeren van discussies met de VLO/VLC systeem manager en zijn achterban. Additioneel inzicht werd verkregen op basis van het bestuderen van audit rapporten. In juli 2009 concludeerde het CvD dat  het VLC systeem tot het Keurhout-Legaal systeem kon worden toegelaten. Aangezien er nog geen VLC certificaten waren afgegeven, werd echter in overleg met de VLC systeem beheerder afgesproken om de toelating en de aankondiging uit te stellen. De beoordeling van de VLO standaard bracht een aantal essentiële verbeterpunten aan het licht, welke een aanpassing van de generieke VLO standaard behoefde. Na de aanpassing van de VLO standaard, gevolgd door een twee maanden durende stakeholder consultatie ronde, eind 2009, kon ook het VLO systeem worden toegelaten, op basis van de nieuwe standaard dd, 18/01/10. De toelating van  de VLO en VLC systemen tot Keurhout-Legaal heeft een geldigheid van 5 jaar. In principe betreft de validatie de gehele VLO en VLC systemen en betekent dit dat alle certificaten die zijn/zullen worden uitgegeven  door het systeem kunnen worden toegelaten tot Keurhout-Legaal.. Echter, in het geval van het VLO systeem is de toelating direct gerelateerd aan het gebruik van de nieuwe VLO standaard. Met andere woorden: alléén de certificaten afgegeven tegen de nieuwe VLO standaard dd 18/01/10 zullen worden toegelaten tot Keurhout-Legaal. Alle bedrijven die momenteel al geverifieerd zijn zullen binnen 6 maandengeaudit worden tegen de nieuwe standaard.

Op grond hiervan wordt een significante toename van zowel het tot Keurhout-Legaal toegelaten areaal als het aantal CoC certificaat houders verwacht, binnen het komende half jaar. Het totale geverifieerde areaal onder Keurhout-Legaal zal hierdoor uitkomen op 10,7 miljoen ha; het totaal aantal toegelaten CoC houders zal toenemen tot ongeveer 155. Naar verwachting zal zowel het volume Keurhout-Legaal hout als het volume of Keurhout-Duurzaam hout level 2 toenemen.

Het SW/RA VLO/VLC systeem is het derde certificeringsysteem dat een positief beoordelingsresultaat behaald heeft bij toetsing tegen de Legaliteitseisen van het Keurhout Protocol.

Alle houtverwerkende bedrijven met een VLO/VLC certificaat worden goed gecontroleerd voor wat betreft het voldoen aan specifieke eisen van de standaard die erop gericht zijn hout van dubieuze herkomst uit te sluiten. Hout afkomstig van derde partijen wordt gecontroleerd volgens VLO/VLC eisen voor legale herkomst. SW/RA verifieert ieder half jaar of aan deze voorwaarden voldaan wordt.

Toegelaten exporterende bedrijven kunnen toestemming vragen om het Keurhout-Legaal logo op het hout (“on-product”) te mogen toepassen, volgens de procedures die in de Keurhout-Logo Guide beschreven staan. Keurhout-Legaal hout kan als zodanig verkocht worden of worden toegepast in Keurhout-Duurzaam level 2 producten, welke tot maximaal 30 % uit Keurhout-Legaal hout mogen bestaan.