"Onbeperkt mengen van FSC en PEFC?
Keurhout biedt optimale vrijheid en een praktische CoC"

 

 

 

 

Keurhout verrast over uitspraak beroepsprocedure

PERSBERICHT

Datum: donderdag 26 april 2007

Keurhout verrast over uitspraak beroepsprocedure
- College van Beroep VVNH doet uitspraak in beroep Greenpeace tegen Keurhout -

De Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) en het College van Deskundigen (CvD) van Keurhout, hebben verrast kennis genomen van het besluit van het College van Beroep (CvB) dd 20 april 2007 in het beroep van Stichting Greenpeace Nederland tegen Keurhout. Dit beroep diende op 28 september 2006 in zake de toelating van één specifiek MTCC-handelsketencertificaat tot het Keurhout-Legaal systeem.

Het Keurhout-Legaal systeem werd begin 2005 ontwikkeld door het onafhankelijke College van Deskundigen van Keurhout in opdracht van de VVNH. Dit omdat er in Nederland geen toetsingskader bestond om claims op de legale herkomst (Legal Origin) van hout te toetsen.

Het besluit van het College van Beroep komt er op neer dat, in de ogen van de commissie, Keurhout een vormfout is aan te rekenen in haar procedure waar het gaat om het hanteren van aanvullende eisen, die de eisen van het onderhavige certificaat overstijgen. Het betreft in dit geval de eis dat door een onafhankelijke certificeerder moet zijn vastgesteld en gerapporteerd dat er sprake is van 100% fysieke scheiding, zodat bijmenging van hout uit niet Keurhout-Legaal toegelaten bronnen wordt voorkomen. Keurhout zal zich daarom ten aanzien van de procedure beraden.

De commissie heeft wat betreft de inhoudelijke argumenten tegen de toelating van het betreffende bedrijf zelf, Greenpeace in het ongelijk gesteld. Ook het door Greenpeace ingebrachte bezwaar tegen de beoordeling van de Chain of Custody door middel van het in Maleisië door MTCC gehanteerde en wettelijk voorgeschreven removal pass systeem met tree tagging, deelde het College van Beroep niet: “Een dergelijk systeem maakt het mogelijk de herkomst van het in de pass genoemde hout te controleren”.

Daar uitspraken van het College van Beroep een bindend karakter hebben, is uitvoering gegeven aan het besluit tot intrekking van het betreffende toelatingsbesluit. Vermeld dient echter te worden dat het hier niet gaat om een besluit van de Raad van Arbitrage, maar van het College van Beroep, waarvan het secretariaat berust bij de Stichting Bureau Arbitrage Bouwnijverheid (SBAB) te Utrecht. Het College van Beroep is ingesteld door de Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) zelf, juist om belanghebbende partijen de mogelijkheid te bieden beroep aan te tekenen tegen uitspraken van de VVNH en het College van Deskundigen van Keurhout.

Keurhout zal zich in blijven zetten voor het op onafhankelijke wijze toetsen en toelaten van hout tot het Keurhout-Duurzaam en Keurhout-Legaal keurmerk. Zij beschikt daarnaast over een eigen handelsketensysteem (COC) dat wordt gecontroleerd door onafhankelijke geaccrediteerde certificeerders. De mogelijkheid tot beroep blijft een belangrijk onderdeel van de werkwijze.

Keurhout heeft als ’s werelds meest ervaren poortwachtersysteem, haar procedures de afgelopen tien jaar continue verbeterd, aangescherpt en/of verduidelijkt op basis van voortschrijdende inzichten en zal dit ook in de toekomst blijven doen.

Download dit persbericht in pdf-formaat.