"Onbeperkt mengen van FSC en PEFC?
Keurhout biedt optimale vrijheid en een praktische CoC"

 

 

 

 

Keurhout, Duurzaam inkopen, Groenregeling en EUTR

Duurzaam inkopen
De Keurhout-CoC (‘TPAC-Proof’-keur) voldoet aan de eisen van duurzaam inkopen van de overheid.
De overheid heeft zich verplicht om in 2015 alle inkopen 100% duurzaam te laten zijn. Dit geldt ook voor hout en houtproducten. Tot die tijd hebben gemeenten een inspanningsverplichting van 75% en semi-overheden als waterschappen een verplichting van 50% (zoals woningcorporaties).

De criteria voor duurzaam inkopen verplicht overheden om hout en houtproducten in te kopen die voldoen aan de eisen gesteld door de Commissie Duurzaam hout (Timber Procurement Assessment Committee (TPAC)). TPAC heeft op basis van onderzoek vastgesteld welke certificaten voor duurzaam bosbeheer zijn goed gekeurd. Daarnaast moeten de hout en houtproducten worden geleverd met een door TPAC-erkende handelsketensysteem (CoC). Voor erkende certificaten en onderliggende beoordelingsrapporten zie: www.tpac.smk.nl.

Om geen onduidelijkheid te laten bestaan over de geleverde onderliggende certificaten voor duurzaam bosbeheer heeft Keurhout voor deelnemers de mogelijkheid om op de factuur de vermelding ‘TPAC-Proof’ op te voeren, die onderschrijft dat de levering uitsluitend hout van door TPAC erkende certificaten betreft. Deelnemers maken over het gebruik van deze claim vooraf afspraken met de betreffende certificerende instelling.

Groenregeling
De overheid kent de MIA/VAMIL regelingen om de mogelijkheid het investeren in duurzame maatregelen te stimuleren. Populair is de Groenregeling, waarmee een ondernemer tegen een aantrekkelijke rente geld kan lenen voor een duurzaam gebouw. Om in aanmerking te komen voor de MIA en de Groenregeling moet een gebouw voldoen aan eisen, o.a. op het gebied van energiebesparing, afkoppeling van water en het toepassen van duurzaam hout. De eisen voor duurzaam inkopen voor hout zijn gelijk aan die van de Groenregeling. Zie voor meer informatie: www.agentschapnl.nl.
Andere maatregelen die vallen binnen de MIA/VAMIL regeling vindt u in de Milieulijst. Wij adviseren u gezien de eisen die aan generieke bedrijfsmiddelen worden gesteld, voorafgaand aan een melding de MIA/VAMIL-helpdesk te bellen voor overleg.

Een lijst van goedgekeurde houtcertificatiesystemen vindt u op www.tpac.smk.nl.

Europese Houtverordening
De eisen voor duurzaam inkopen door de Nederlandse overheid komen nog niet één op één overeen met eisen die de Europese overheid stelt aan het op de markt brengen en verhandelen van hout en houtproducten op de Europese markt als verwoord in de Europese Houtverordening (European Timber Regulation).

De Europese houtverordening stelt dat elk bedrijf dat voor de eerste maal hout en/of houtproducten op de Europese markt zet (operator), door middel van een systeem van zorgvuldigheid (Due Diligence) aan dient te tonen dat het hout of houtproduct aantoonbaar van legale herkomst  is. Bedrijven die verder volgen in de keten moeten kunnen aantonen waar zij het hout hebben gekocht en aan wie zij dat hebben verkocht. Hiervoor is een handelsketen, zoals dat van Keurhout, een zeer bruikbaar of zelfs essentieel middel.  In dit kader helpen ook de inkoop en verkoop van hout of houtproducten met een label: ‘Keurhout-Duurzaam’ of ‘Keurhout-Legaal. Dit betekent niet dat men in het kader van EUTR geen stappen meer hoeft te zetten, maar dat een deel van de bewijsvoering voor de eisen gesteld voor het Due Diligence systeem  wordt geleverd. Verantwoordelijk voor de controle op de uitvoering van deze Europese wetgeving in Nederland is de Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).

Meer informatie over de Europese Houtverordening is te vinden op: vwa.nl - Europese Houtverordening

Toekomst
Hoewel Keurhout indertijd is opgericht voor de Nederlandse markt, is de formule aantrekkelijk genoeg gebleken voor markten in andere Europese landen. Omdat de EU één markt is met open grenzen, is het nodig voor alle deelnemende bedrijven binnen de EU dezelfde strenge controle op de CoC toe te passen.

Sinds januari 2006 is het mogelijk dat bedrijven in andere Europese landen deelnemer van Keurhout worden. Om deze internationalisering van Keurhout te faciliteren zijn KH-documenten waar nodig aangepast en is de website ook in het Engels beschikbaar. Verschillende bedrijven en certificerende instellingen in de EU hebben inmiddels een overeenkomst afgesloten met de Keurhout Management Autoriteit (KH-MA).