"Onbeperkt mengen van FSC en PEFC?
Keurhout biedt optimale vrijheid en een praktische CoC"

 

 

 

 

Bezwaarprocedure

De certificaat- of systeembeoordeling wordt uitgevoerd door één of meerdere deskundige onafhankelijke toetsingsbureaus, die door de Keurhout Management Autoriteit (KH-MA) worden gekozen op basis van benodigde expertise.

Tegen een genomen besluit m.b.t. toelating, afwijzing of verwijdering van een certificaat of systeem kan door belanghebbenden binnen een termijn van 4 weken na publicatie van het besluit een bezwaar worden ingediend. Dit bezwaar moet onderbouwd zijn met objectieve, verifieerbare en gedocumenteerde argumenten; indien aan deze voorwaarden is voldaan, wordt het bezwaar ontvankelijk verklaard. Voor het indienen van een bezwaar dient een waarborg van € 2.000,- gestort te worden ter dekking van de kosten van behandeling. Indien het bezwaar ontvankelijk is verklaard, hebben partijen in het bezwaar het recht tot vertrouwelijke inzage in alle documenten die KH-MA tot grondslag voor zijn beslissing heeft gediend. KH-MA zal op basis van het bezwaar haar eerder genomen besluit heroverwegen. Indien het CvD het bezwaar gegrond verklaart, zal de waarborg teruggestort worden en wordt het eerder genomen CvD besluit nietig verklaard.

Indien het bezwaar wordt afgewezen, dan kan de partij hiertegen binnen 6 weken na afwijzing in beroep gaan bij de KH-MA.

Tegen besluiten van het Bestuur van de VVNH, de eigenaar van het Keurhout-systeem, m.b.t. onder meer wijziging van protocollen, procedures en organisatie van het Keurhout-systeem kan eveneens door belanghebbenden bezwaar en beroep worden aangetekend. Dit dient te gebeuren via een vergelijkbare procedure, dus in eerste instantie bij het secretariaat van de KH-MA, binnen een termijn van vier weken na publicatie van het besluit op de Keurhout- website.
Indien het bezwaar afgewezen wordt, dan kan de partij hiertegen binnen 6 weken na afwijzing in beroep gaan bij het College van Beroep (CvB).